Delaware.gov logo
Listen to this page using ReadSpeaker

 Pages Tagged With: "kreyol"

Aplikasyon Pèmi pou Zòn ki Imid ak Wout Dlo

Yon lis aplikasyon ki sot pase yo bay Divizyon Dlo DNREC pou pèmi marekaj ak vwa navigab yo.


Pwopoze Plan Aksyon Ratrapaj pou Inite Operasyon 5 nan Eden Hill Fèm Sit (DE-1714)

Depatman an envite kòmantè piblik sou yon pwopozisyon pou netwaye Inite Operable 5 nan Sit Farm Edenn lan ki sitiye nan Dover.


Croda Inc. Pèmi NPDES

Croda Inc. te aplike pou li jwenn Pèmi National Pollutant Discharge Elimination System ankò pou dechaje dlo tanpèt la nan Rivyè Delaware ak Magazine Ditch.


7 DE Admin. Kòd 1102 Aplikasyon Pèmi Minè Natirèl: Clarke Realty Services, LLC

Clarke Realty Services, LLC DBA Milford Wellness Village, mande yon pèmi konstriksyon pou modènize twa chodyè pou chofe lwil ki deja egziste pou boule gaz natirèl sèlman nan etablisman yo ki sitiye nan 21 West Clarke Avenue, Milford.


Plan Final Aksyon Ratrapaj Pou Bayhealth W. Dlo St. & S. Gouvènè Ave. Sit (DE-1814)

Depatman an te adopte yon plan konsènan pwòp nan Bayhealth W. Dlo St. & S. Gouvènè Ave. Sit ki sitiye nan Dover.


Desizyon Konfòmite Federal: Fonksyònman Bato NOAA OMAO (2024.0032)

Biwo Ki Responsab Bato ak Avyon nan NOAA a te prepare yon rapò ki gen eleman ki gen respekte règleman yo pou tout peyi a ki konsidere enpak ki gen rapò ak aktivite fonksyònman bato ki gen pou fèt ant 2023 ak 2038.


Aplikasyon pou Renouvèlman Pèmi Tit V: HandyTube Corporation

HandyTube Corporation te depoze yon demann pou yon renouvèlman pèmi fonksyònman pou enstalasyon nan 124 Vepco Boulevard, Camden.


Evalyasyon Domaj Preliminè ak Plan Restorasyon Fox Pwen Eta Pak (DE-1011)

Depatman an ap founi yon avi piblik sou Evalyasyon Preliminè ak Plan Restorasyon pou Pak Fox Pwen an.


Pwopoze Plan Aksyon Ratrapaj pou Bayhealth Wouj Dlo St – Gouvènè Ave (DE-1814)

Depatman an envite kòmantè piblik sou yon pwopozisyon pou netwaye Bayhealth W. Dlo St. & S. Gouvènè Ave nan Dover.


Aplikasyon Pèmi pou Zòn ki Imid ak Wout Dlo

Yon lis aplikasyon ki sot pase yo nan Seksyon DNREC Zòn ki Imid ak Wout Dlo.


Sètifikasyon Regilarite Federal: Projè Offshore US Wind Maryland

US Wind, Inc. pwopoze pou devlope yon echèl komèsyal, pwojè enèji ki mache ak van ki bò lanmè nan bò lanmè nan Maryland kab ekspòtasyon bò lanmè a rive sou Plaj 3R la epi konekte nan yon estasyon yo pral konstwi ki konekte ak santral elektrik Indian River.


7 DE Admin. Kòd 1102 Aplikasyon pou Pèmi Minè Natirèl: Christiana Excavating Company

Christiana Excavating Company mande yon pèmi pou konstwi yon Machin Demolisyon ak yon Machin pou Anpile Materyo nan lokal yo a ki nan 18802 Swains Private Road facility in Lincoln.


Avi Konsènan Chanjman nan Pwogram Jesyon Rejyon Bò Lanmè Delaware yo

Biwo Klima, Bò Lanmè ak Enèji te voye yon chanjman nan Biwo pou Jesyon Rejyon Bò Lanmè a yo nan pou Chanjman nan Pwogram Rejyon Bò Lanmè nan Delaware.


Aplikasyon pou Renouvèlman Pemit Tit V: Dover Air Force Base

Dover Air Force Base ki gen yon enstalasyon nan Route 113 ak Route 10, Dover, Delaware, depoze yon demann pou yon renouvèlman pèmi fonksyònman.


7 DE Admin. Kòd 1102 Aplikasyon pou Pèmi Minè Natirèl: Kraft Heinz Foods Company

Kraft Heinz Foods Company, mande yon otorizasyon pou l konstwi oswa sèvi ak yon veso pou bouyi gaz natirèl nan lokal li yo ki twouve l nan 1250 West North St., Dover.


Desizyon Konfòmite Federal: NMFS Atlantic Bluefin Tuna (2024.0019)

Sèvis Nasyonal Lapèch Maritim nan pwopoze yon règmenan ki konsidere chanjman ki gen nan kontwòl efò yo ak règleman ki koresponn avè yo pou lapèch ton wouj nan Atlantik la.


Desizyon Konfòmite Federal: Sussex Habitat for Humanity Seaford

U.S. Department of Housing and Urban Development ofri pou l bay Sussex County Habitat for Humanity bourad lajan pou yo ka kontwi de kay endividyèl nan 201 North Street, Seaford.


Plan Final Aksyon Ratrapaj Ansyen Pwopriyete Estasyon Seward (DE-1799)

Depatman an te adopte yon plan konsènan pwopriyete Estasyon Seward Lapè ki sitiye nan 2832 Arthursville Road nan Hartly.


Plan Final Aksyon Ratrapaj Pou Sit Pwopriyete Lò 201 (DE-0323)

Depatman an te adopte yon plan konsènan netwayaj la nan Sit Pwopriyete 201 la ki sitiye nan Wilmington.


7 DE Admin. Kòd 1102 Aplikasyon Pou Pèmi Minè Natirèl: Allen Harim Foods, LLC

Allen Harim Foods, LLC, mande yon otorizasyon pou l konstwi oswa sèvi ak yon veso pou mete engredyan grenn ki moulen, ak yon kantite k ap pase ladan l ki mezire 390,000 tòn pa ane, nan lokal yo ki twouve l nan 20765 Wesley Church Road, Seaford.


Plan Final Aksyon Ratrapaj pou 215-219 N Tatnall Street (DE-1808)

Depatman an te adopte yon plan konsènan netwayaj la nan 215-219 N Tatnall Street ki sitiye nan Wilmington.


Pwopoze Plan Aksyon Remèd Pou Ansyen Pwopriyete Estasyon Seward (DE-1799)

Depatman an envite kòmantè piblik sou yon pwopozisyon pou netwaye Pwopriyete Estasyon Seward ki sitiye nan 2832 Arthursville Road nan Hartly.


Revize Plan Aksyon Remèd pou 200 Ak 206 Maryland Avenue Sit (DE-1217)

Depatman an envite kòmantè piblik sou yon pwopozisyon pou netwaye sit ki sitiye nan 200 Maryland Avenue nan Wilmington.


Pwopoze Plan Aksyon Ratrapaj pou Sit Lò 201 (DE-0323)

Depatman an envite kòmantè piblik sou yon pwopozisyon pou netwaye 201 Gold Sit ki sitiye nan 201 Vandever Avenue nan Wilmington.


7 DE Admin. Kòd 1102 Aplikasyon Pou Pèmi Minè Natirèl: DSWA

Delaware Solid Waste Authority mande yon pèmi pou konstwi oswa sèvi ak yon sistèm pou ranmase ak elimine dekonpozisyon gaz pou Zòn Eliminasyon F nan lokal yo a ki nan 1107 Willow Grove Road, Felton.


Pwopoze Plan Aksyon Ratrapaj pou 215-219 N Tatnall St. (DE-1808)

Depatman an envite kòmantè piblik sou yon pwopozisyon pou netwaye 215-219 N Tatnall St. nan Wilmington.


7 DE Admin. Kòd 1102 Aplikasyon pou Pèmi Minè Natirèl

Maryland Environmental Service mande yon pèmi pou opere de moulen nan etablisman yo nan 28560 Landfill Lane, nan Georgetown.


7 DE Admin. Kòd 1102 Aplikasyon Pou Pèmi Minè Natirèl: Perdue AgriBusiness, LLC

Perdue AgriBusiness, LLC, mande yon amannman pou pèmi pou rann kont yon chanjman pwopoze nan modèl yon bec pou chaje nan etablisman yo nan 1001 Nanticoke Avenue, nan Seaford.


7 DE Admin. Kòd 1102 Aplikasyon pou Pèmi Minè Natirèl: Kraft Heinz Foods Company

Kraft Heinz Foods Company mande yon pèmi tanporè pou konstwi epi sèvi ak yon veso pou bouyi ak gaz natirèl an lokal yo a ki nan1250 W. North St., Dover.


Avi pou Odyans Piblik: Pèmi Seaford NPDES

Divizyon Dlo an pral fè yon odyans piblik pou konsidere kòmantè piblik la pou rebay Sistèm Nasyonal pou Eliminasyon Polisyon an Enstalasyon pou Tretman Dlo Sèvi Vil Seaford la Pèmi.


7 DE Admin. Kòd 1102 Aplikasyon Pou Pèmi Minè Natirèl: Perdue Foods, LLC

Perdue Foods, LLC, mande yon pèmi tanporè pou konstwi epi sèvi ak yon veso pou bouyi ak gaz natirèl nan lokal yo a ki nan 255 N. Rehoboth Blvd, Milford.


7 Del. C. §6012 Chanjam Tanporè Ann Ijans Nan Kondisyon Yo: Perdue Foods, LLC

Perdue Foods, LLC, mande yon di chanjman tanporè ann ijans nan kondisyon yo pou l konstwi epi sèvi ak yon veso pou bouyi ak gaz natirèl nan lokal yo a ki nan 255 N. Rehoboth Blvd, lokal Milford.


7 DE Admin. Kòd 1102 Aplikasyon Pou Pèmi Minè Natirèl: Perdue AgriBusiness, LLC

Perdue AgriBusiness mande yon pèmi pou konstwi ak opere ekipman pou resevwa ak chaje divès kalite grenn ak soya atravè machin tren nan etablisman yo nan 1001 Nanticoke Avenue, nan Seaford.


Avi Piblik nan Kreyòl Ayisyen

Yon nan achiv Avi Piblik DNREC pibliye nan kreyòl ayisyen.
Tit VI ak DNREC Eleman swivan yo se politik DNREC: Okenn moun pa dwe, sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, laj oubyen andikap soufri ekskilizyon nan patipasyon nan, oubyen refize benefis nan, oubyen


Tit V Aplikasyon Pou Otorizasyon Renouvèlman: Ameresco Delaware Energy, LLC

Ameresco Delaware Energy, LLC, te aplike pou renouvèlman pèmi Tit V pou yon etablisman ki sitiye nan 1107 Willow Grove Road, nan Sandtown.


7 DE Admin. Kòd 1102 Aplikasyon Pou Pèmi Minè Natirèl: Summit Cremation Services, LLC

Summit Cremation Services mande yon pèmi pou l konstwi yon Sistèm Pou Boule Kadav nan lokal yo a ki nan 119 W. CamdenWyoming Ave., Wyoming.

+