Delaware.gov logo

Croda Inc. Pèmi NPDESDivizyon Dlo

Pibliye: 5 jen 2024
Kòmantè yo dwe: 4 jiyè 2024

Avi DNREC Nimewo WR20240215
Règleman ki pa gen Diskriminasyon
Dokiman pou Revizyon
Fèy Enfòmasyon
Pwojè Pèmi

Biwo sa a ap konsidere aplikasyon:

Enfòmasyon sou Aplikan an: Chris Barnett, Direktè Sit, Croda Inc.
ID Kat Taks sou Sit: 1001600002
Adrès Sit Fizik: 315 Cherry Lane New Castle, Delaware, 19720

Deskripsyon Pwojè: Depatman Kontwòl Resous Natirèl ak Anviwònman an, Divizyon Dlo, ap fè konnen Croda Inc. te aplike pou li jwenn Pèmi NPDES (National Pollutant Discharge Elimination System) Nimewo DE 0000621 (State Permit WPCC 3127G/74) ankò pou dechaje dlo tanpèt la nan Rivyè Delaware ak Magazine Ditch. Etablisman an sitiye nan 315 Cherry Lane, New Castle, Delaware. Etablisman an genyen twa (3) devèse. Devèse 001A sitiye nan Latitid 39° 41′ 30 “Lonjitid 75 ° 32′ 19”. Devèse 001B sitiye nan Latitid 39° 41′ 26 “Lonjitid 75 ° 32′ 18”. Devèse 003 sitiye nan Latitid 39° 41′ 41 “Lonjitid 75 ° 32′ 24”. Etablisman an pwodwi oksid etilèn apati etanòl nan yon pwosesis kontinyèl. Kouran lateral yo gen ladan monoetilèn glikòl ak poliglikòl, ak gaz kabonik. Dlo sèvi pwosesis sou plas ak dlo egou yo ale nan sistèm koleksyon dlo sèvi New Castle County.

Aplikasyon pou Avi Piblik sa a afiche nan: dnrec.delaware.gov/dnrec-public-notices/

Pou kesyon konsènan aplikasyon an ak plan yo, tanpri kontakte:

Commercial and Government Services Section
DNREC Div. of Water
89 Kings Highway, Dover, DE 19901
(302) 739-9948
Commercial_Government_LegalNotice@delaware.gov

Yon odyans piblik sou aplikasyon ki anwo yo PAP fèt, sof si Sekretè DNREC detèmine ke yon odyans piblik se nan enterè piblik la, oswa si yo resevwa yon objeksyon merite alekri sou aplikasyon an nan lespas 30 jou apre avi sa a. Yon demann odyans piblik dwe konsidere kòm merite si li montre yon familyarite avèk aplikasyon an epi li bay yon deklarasyon rezone sou enpak posib aksyon an.

Tanpri, voye tout kòmantè alekri ak/oswa yon demann merite pou yon odyans piblik nan adrès imèl Commercial_Government_LegalNotice@delaware.gov.
+