Delaware.gov logo

7 DE Admin. Kòd 1102 Aplikasyon pou Pèmi Minè NatirèlDepatman ki Responsab Kalita Lè a

Pibliye: 29 oktòb 2023
Kòmantè yo dwe: 13 novanm 2023
Dokiman pou Revizyon
Aplikasyon pou pèmi

Men sa k nan avi a:

Maryland Environmental Service, mande yon pèmi operasyon pou eksplwate yon moulen a kiv mobil 820 HP ak yon moulen mobil 765 HP pou 150 èdtan pou chak peryòd douz (12) mwa nan enstalasyon 28,560 Landfill Lane, Georgetown, Konte Sussex yo a.  Moulen nan toulekat enstalasyon yo (DSWA Sid, DSWA Sant, DSWA Cherry Island ak Depatman Travay Piblik Middletown) pral pèmèt emèt 0.10 TPY THC, 2.76 TPY NOx, 0.42 TPY SO2, 0.60 TPY CO, ak 0.57 TPY PM pa mwayen Pèmi #APC-2015/0005-KONSTRIKSYON/OPERASYON (Amannman 4).

Yo ka mande pou yo analize aplikasyon pou pèmi sa a.  Aplikasyon an disponib sou de.gov/dnrecnotices Pou w voye yon kòmantè ale, pou w jwenn plis enfòmasyon oswa pou w jwenn enfòmasyon konsènan fason w ka verifye dokiman aplikasyon an, tanpri kontakte Jennifer Childears nan (302) 739 9402 oswa jennifer.childears@delaware.gov.

Nou P AP fè yon odyans piblik pou aplikasyon ki pi wo yo sof si Sekretè DNREC resevwa yon demann pou odyans anrapò ak aplikasyon an nan espas 15 jou apati dat avi sa a, pou rive 13 novanm 2023.  Yon demann pou yon odyans dwe fèt pa ekri.  Epi demann nan dwe montre w alèz ak aplikasyon an ak yon deklarasyon ki bay detay sou enpak renouvèlman pèmi an ka genyen. 

Tout kòmantè ak demann pou odyans piblik dwe ale nan adrès ki annapre a:

Division of Air Quality
State Street Commons, Suite 6A
100 W. Water Street, Dover 19904
302-739-9402
+