Delaware.gov logo

7 DE Admin. Kòd 1102 Aplikasyon Pou Pèmi Minè Natirèl: Perdue AgriBusiness, LLCDepatman ki Responsab Kalita Lè a

Pibliye: 23 jiyè 2023
Kòmantè yo dwe: 7 out 2023
Dokiman pou Revizyon
Aplikasyon pou pèmi

Men sa k nan avi a:

Perdue AgriBusiness, LLC, mande yon pèmi pou konstwi ekipman, ki t ap pèmèt yo chaje ak dechaje kabwèt plizyè kalite grenn ak soja, ansanm ak jesyon ak konsèvasyon materyèl sa yo nan lokal yo a ki 1001 Nanticoke Avenue nan Seaford, nan Rejyon Sussex. Se yon filtè ki gen manch k ap kontwole lafimen toksik ki kreye lè y ap chaje ak dechaje kabwèt yo. Kou yo fin konstwi ekipman yo pwopoze a, nouvo aktivite pou resevwa, jere, konsève, epi dechaje yo ap gen otorizasyon pou yo pwopaje antou 12.05 tòn of PM10 ak 2.06 tòn PM2.5 ak Pèmi: APC-2023/0038-CONSTRUCTION.

Yo ka mande pou yo analize aplikasyon pou pèmi sa a. Aplikasyon an disponib sou de.gov/dnrecnotices Pou w voye yon kòmantè ale, pou w jwenn plis enfòmasyon oswa pou w jwenn enfòmasyon konsènan fason w ka verifye dokiman aplikasyon an, tanpri kontakte Jennifer Childears nan (302) 739 9402.

Nou P AP fè yon odyans piblik pou aplikasyon ki pi wo yo sof si Sekretè DNREC resevwa yon demann pou odyans anrapò ak aplikasyon an nan espas kenz (15) jou apati dat avi sa a, pou rive 7 out 2023. Yon demann pou yon odyans dwe fèt pa ekri. Epi demann nan dwe montre w alèz ak aplikasyon an ak yon deklarasyon ki bay detay sou enpak renouvèlman pèmi an ka genyen.

Tout kòmantè ak demann pou odyans piblik dwe ale nan adrès ki annapre a:

Depatman ki Responsab Kalita Lè a
State Street Commons, Suite 6A
100 W. Water Street, Dover 19904
302-739-9402
+