Delaware.gov logo

7 DE Admin. Kòd 1102 Aplikasyon Pou Pèmi Minè Natirèl: Perdue Foods, LLCDepatman ki Responsab Kalita Lè a

Pibliye: 3 septanm 2023
Kòmantè yo dwe: 18 septanm 2023
Dokiman pou Revizyon
Aplikasyon pou pèmi

Men sa k nan avi a:

Perdue Foods, LLC, mande yon pèmi tanporè pou konstwi epi sèvi ak yon veso pou bouyi ak gaz natirèl 20.92 nan lokal yo a ki nan 255 N. Rehoboth Blvd, Milford. Veso pou bouyi a ap lakoz gen 0.82 tòn CO ki gaye chak ane, 1.53 tòn NOX chak ane, 0.026 tòn SOX pa ane, 0.16 tòn VOC pa ane, 0.33 tòn PM10 pa ane ak 0.33 tòn PM2.5 pa ane pa mwayen Pèmi: APC-2024/0019-CONSTRIKSYON/FONKSYÒNMAN (Tanporè).

Tanpri remake pèmi minè sentetik ki la deja nan lokal la ap mete restriksyon sou eleman toksik k ap degaje akoz veso ki pou bouyi tanporè sa a (Pèmi APC-1982/0395-FONKSYÒNMAN (Amannman 10) (NSPS) (VOC RACT) (SM)) ki limite gwo kantite eleman toksik k ap degaje yo nan 0.07 tòn CO chak ane, 11.20 tòn NOX chak ane, 8.37 tòn SOX pa ane, 0.85 tòn nan total PM nan, ak 0.58 tòn VOC chak ane.

Yo ka mande pou yo analize aplikasyon pou pèmi sa a. Aplikasyon an disponib sou de.gov/dnrecnotices Pou w voye yon kòmantè ale, pou w jwenn plis enfòmasyon oswa pou w jwenn enfòmasyon konsènan fason w ka verifye dokiman aplikasyon an, tanpri kontakte Jennifer Childears nan (302) 739 9402 oswa jennifer.childears@delaware.gov.

Nou P AP fè yon odyans piblik pou aplikasyon ki pi wo yo sof si Sekretè DNREC resevwa yon demann pou odyans anrapò ak aplikasyon an nan espas 15 jou apati dat avi sa a, pou rive 18 septanm 2023. Yon demann pou yon odyans dwe fèt pa ekri. Epi demann nan dwe montre w alèz ak aplikasyon an ak yon deklarasyon ki bay detay sou enpak renouvèlman pèmi an ka genyen.

Tout kòmantè ak demann pou odyans piblik dwe ale nan adrès ki annapre a:

Depatman ki Responsab Kalita Lè a
State Street Commons, Suite 6A
100 W. Water Street, Dover 19904
302-739-9402
+