Delaware.gov logo

7 DE Admin. Kòd 1102 Aplikasyon pou Pèmi Minè Natirèl: Christiana Excavating CompanyDivizyon ki Responsab Kalita Lè a

Pibliye: 7 avril 2024
Kòmantè yo dwe: 22 avril 2024

Avi DNREC Nimewo AQ20240115
Règleman ki pa gen Diskriminasyon
Documentos para Revisión
Aplikasyon

Men sa k nan avi a:

Christiana Excavating Company, mande yon pèmi pou konstwi yon (1) Machin Demolisyon FT4250CC ak yon Machin pou Anpile Materyo EZYSTAK W6042, toude ap mache pa mwayen yon (1) Caterpillar C13B asosye dyezèl, motè sètifye Nivo 4, nan lokal yo a ki nan 18802 Swains Private Road facility in Lincoln, nan Rejyon Sussex County. Ekipman yo pwopoze yo ap gen pou l respekte prensip eleman k ap degaje nan lè a ki apwopriye nan nivo 4 e l ap gen otorizasyon pou degaje jiska 0.01 tòn pa ane (TPY) pou oksid fouf (SOX) ki sot nan gaz ki boule ak yon total 1.62 TPY antou pou eleman total yo, 0.68 TPY pou PM10, ak 0.14 TPY pou PM2.5 ki soti nan aktivite pou demoli ak transpòte ekipman ki pwopoze pa mwayen Pèmi: APC-2024/0063-CONSTRUCTION.

Yo ka analize aplikasyon pou pèmi an si gen demann pou sa. Aplikasyon an pibliye sou de.gov/dnrecnotices. Pou w voye kòmantè, pou w jwenn plis enfòmasyon oswa enfòmasyon sou fason ou ka verifye aplikasyon an, tanpri kontakte Jennifer Childears nan (302) 739-9402 oswa jennifer.childears@delaware.gov.

Nou P AP fè yon odyans piblik pou aplikasyon ki mansyone pi wo yo, sof si Sekretè DNREC a resevwa yon demann pou odyans anrapò ak aplikasyon an nan espas 15 jou apati dat avi sa a, pou rive 22 avril 2024. Yon demann pou yon odyans dwe fèt pa ekri. Epi demann nan dwe montre w alèz ak aplikasyon an ak yon deklarasyon ki bay detay sou enpak renouvèlman pèmi an ka genyen.

Division of Air Quality
State Street Commons, Suite 6A
100 W. Water Street, Dover 19904
302-739-9402
+