Delaware.gov logo

Tit V Aplikasyon Pou Otorizasyon Renouvèlman: Ameresco Delaware Energy, LLCDepatman ki Responsab Kalita Lè a

Pibliye: 25 jen 2023
Kòmantè yo dwe: 25 jiyè 2023

Sa a se yon avi ki fè konnen, Ameresco Delaware Energy, LLC, ki gen lokal li nan 1107 Willow Grove Road, Sandtown, Delaware, te fè yon demann pou l renouvle pèmi l ann amoni ak 7 DE Admin. Kòd 1130, Seksyon 7 pou pèmi fonksyònman: AQM-001/00247 (Renouvèlman 2). Daprè enfòmasyon ak deklarasyon ki nan aplikasyon an, Depatman ki Responsab Kalite Lè a deside konpayi k ap aplike a reponn ak tout kondisyon ki aplikab Ajans Pwoteksyon Anviwònman (EPA) a ak Depatman Resous Natirèl ak Kontwòl Anviwònman (DNREC) mete sou pye yo. Donk, nou prepare yon pèmi “echantiyon/ki pwopoze” pou renouvèlman. Pèmi “echantiyon/ki pwopoze” pou renouvèlman sa a ajou e l gen 7 DE Admin. nan ladan l. Kòd referans pèmi.

Nou analize aplikasyon an, pèmi “echantiyon/ki pwopoze” pou renouvèlman an, (AQM-001/00247 (Renouvèlman 2)), tout dokiman konpayi k ap aplika a te voye (met sou sa nou trete yon fason konfidansyèl yo daprè règ DNREC), e nou ka analize yon kopi rezime lòt dokiman yo, si genyen, lè n ap prepare pèmi “echantiyon/ki pwopoze” pou renouvèlman an si gen demann ki fèt pou sa a. Dokiman yo disponib sou de.gov/dnrecnotices. Pou w voye yon kòmantè ale, pou w jwenn plis enfòmasyon oswa pou w jwenn enfòmasyon konsènan fason w ka verifye dokiman aplikasyon an, tanpri kontakte contact Jennifer Childears nan (302) 739 9402.

Nou voye pèmi “echantiyon/ki pwopoze” pou renouvèlman an nan EPA pou l trete l. Si pa gen okenn kòmantè enpòtan, n ap bay pèmi “echantiyon/ki pwopoze” pou renouvèlman an kòm yon pèmi ofisyèl lè delè analiz EPA a fini.

Nou p ap fè yon odyans piblik konsènan aksyon ki otorize sof si Sekretè Depatman Resous Natirèl ak Kontwòl Anviwònman an resevwa yon demann pou odyans sa a fèt nan espas trant (30) jou apati dat avi sa a, pou rive 25 jiyè 2023. Yon demann pou yon odyans dwe fèt pa ekri e l dwe montre w alèz ak aplikasyon an ak yon deklarasyon sou enpak renouvèlman pèmi an ka genyen.

Depatman ki Responsab Kalita Lè a
State Street Commons, Suite 6A
100 W. Water Street, Dover 19904
302-739-9402
+