Delaware.gov logo

Verifye Regilarite Federal: NFMS Whale Collision Speed Reduction (2024.0036)



Divizyon Klima, Kòt ak Enèji

Pibliye: 10 jiyè 2024
Kòmantè yo dwe: 30 jiyè 2024

Avi DNREC Nimewo CCE20240254
Règleman ki pa gen Diskriminasyon
Dokiman pou Revizyon
Lèt Konsistans Federal

Yo te voye yon Demann pou Verifye Regilarite Federal nan DNREC Delaware Coastal Management Program (DCMP) pou sa ki annapre a: NFMS Whale Collision Speed Reduction (2024.0036)

Sèvis Nasyonal Lapèch Maritim nan te pwopoze chanjman nan règleman ki gen nan moman an konsènan vitès balèn nwa nan Atlantik Nò a (Eubalaena glacialis) pou plis diminye ris ki genyen pou balèn nwa k ap disparèt yo mouri e pou yo blese akoz bato k ap frape ansanm. Règ yo pwopoze a t ap chanje limit ak kantite tan nan restriksyon vitès nan sezon yo, kreye yon pwogram Zòn Vitès Dinamik, pwolonje limit bato ki anba règleman yo, epi mete ajou dispozisyon anrapò distans sekirite règ vitès la. Pwojè yo pwopoze a ap analize pou konfòmite ak politik DNREC DCMP yo.

N ap resevwa kòmantè sou Demann pou Verifye Regilarite Federal jiska 30 jiyè 2024. Ou ka voye komantè yo bay: Delaware Coastal Programs, Ms. Kimberly Cole, Administrator, 100 W. Water Street, Suite 7B, Dover, DE, 19904, oswa pa mwayen elektwonik bay DNREC_DCP_PublicComment@delaware.gov.




+