Delaware.gov logo

Desizyon Konfòmite Federal: Fonksyònman Bato NOAA OMAO (2024.0032)Divizyon Klima, Kòt ak Enèji

Pibliye: 26 me 2024
Kòmantè yo dwe: 15 jen 2024

Avi DNREC Nimewo CCE20240200
Règleman ki pa gen Diskriminasyon

Yon desizyon Konfòmite Federal te depoze nan DNREC Delaware Coastal Management Program (DCMP) pou sa k annapre yo: Fonksyònman Bato NOAA OMAO (2024.0032)

Biwo Ki Responsab Bato ak Avyon (NOAA) nan Administrasyon Nasyonal ki Jere Lanmè ak Atmosfè a (OMAO) te prepare yon rapò ki gen eleman ki gen respekte règleman yo pou tout peyi a ki konsidere enpak ki gen rapò ak aktivite fonksyònman bato ki gen pou fèt ant 2023 ak 2038. Aktivite sa yo gen ladan l aktivite yo abitye fè tankou deplasman, ankraj, jesyon fatra epi jete yo, ak reparasyon ak antretyen bato a. Aksyon sa yo pwopoze a t ap pèmèt bato kontinye fonksyone ki soutni prensipal misyon NOAA a ki se sa ki gen rapò ak katografi ak sondaj idwografik; evalyasyon ak jesyon resous vivan nan lanmè a; siveye lanmè a, rechèch, ak kontwòl; ak repons ijans. Nesesite aksyon ki pwopoze a se pou konsève kapasite pou fonksyone san kanpe piske bato yo ap vin gen plis ane depi yo la epi y ap rive nan fen kantite tan yo te dwe bay sèvis la, sa k ap mande pou vin ak bato NOAA ki pi modèn. Pwojè yo pwopoze a ap analize pou konfòmite ak politik DNREC DCMP yo.

N ap resevwa kòmantè sou Desizyon Federal Ki Respekte Règleman yo jiska 15 jen 2024. Ou ka voye komantè yo bay: DNREC Coastal Programs, Ms. Kimberly Cole, Administrator, 100 W. Water Street, Suite 7B, Dover, DE, 19904, oswa pa mwayen elektwonik nan DNREC_DCP_PublicComment@delaware.gov. Pou w jwenn plis enfòmasyon, tanpri ale sou de.gov/dnrecnotices oswa rele (302) 739-9283.
+