Delaware.gov logo

Aplikasyon pou Renouvèlman Pèmi Tit V: HandyTube CorporationDivizyon ki Responsab Kalita Lè a

Pibliye: 19 me 2024
Kòmantè yo dwe: 18 jen 2024

Avi DNREC Nimewo AQ20240181
Règleman ki pa gen Diskriminasyon
Dokiman pou Revizyon
Aplikasyon
Pwojè Pèmi

Avi sa se pou fè nou konnen ke HandyTube Corporation ki gen yon enstalasyon nan 124 Vepco Boulevard, Camden, Delaware, te depoze yon demann pou yon renouvèlman pèmi konfòmeman ak 7 DE Admin nan. Kòd 1130, Seksyon 7 pou pèmi fonksyònman: AQM-001/00099. Sou baz enfòmasyon ak sètifikasyon ki genyen nan aplikasyon an, Divizyon Kalite Lè a konkli pou l di demandè a reponn ak tout egzijans aplikab Environmental Protection Agency (EPA) ak Department of Natural Resources and the Environment Control (DNREC) te pibliye yo. Se konsa yon “bouyon/pwopozisyon” renouvèlman pèmi an te prepare. Renouvèlman pèmi “Bouyon/pwopozisyon” sa a renouvle pèmi an, entegre modifikasyon pou plis klète, epi mete ajou referans reglemantè yo. Pèmi 7 DE Admin. Kòd 1102 pèmi, Pèmi: APC-94/0661-OPERATION (Amannman 2) ap chanje tou pou konsidere modifikasyon sa yo.

Aplikasyon an, “bouyon/pwopozisyon” renouvèlman pèmi an, [Pèmi: Yo kapab analize, si gen demann pou sa, aplikasyon an, “bouyon/pwopozisyon” renouvèlman pèmi an, AQM-001/00099-Renewal (05)], tout materyèl demandè a prezante (se pa sa ki resevwa tretman konfidansyèl selon regleman DNREC yo), ansanm ak yon kopi rezime lòt dokiman, si genyen, yo konsidere nan preparasyon “bouyon/pwopozisyon” renouvèlman pèmi a. Dokiman yo afiche sou de.gov/dnrecnotices. Pou bay kòmantè, pou jwenn plis enfòmasyon oswa enfòmasyon sou kijan ou kapab enspekte dokiman aplikasyon an, tanpri kontakte Jennifer Childears nan (302) 739-9402 oubyen jennifer.childears@delaware.gov.

“Bouyon/pwopozisyon” renouvèlman pèmi an soumèt bay EPA pou tretman bò pa li. Si pa genyen ankenn komantè enpòtan, “bouyon/pwopozisyon” renouvèlman pèmi an ap konsidere kòm yon pèmi definitif apre espirasyon peryòd analiz EPA.

P ap gen odisyon piblik konsènan pwosesis bay pèmi an sofsi Sekretè Depatman Resous Natirèl ak Kontwol Anviwònman resevwa yon demann pou odisyon nan trant (30) jou apati dat avi sa, kap fini 18 Jen 2024. Yon demann odisyon ap fèt alekri epi dwe montre yon konesans aplikasyon an epi yon deklarasyon eklere sou enpak posib renouvèlman pèmi an.

Division of Air Quality
State Street Commons, Suite 6A
100 W. Water Street, Dover 19904
302-739-9402
+