Delaware.gov logo

Avi Konsènan Chanjman nan Pwogram Jesyon Rejyon Bò Lanmè Delaware yoDivizyon Klima, Kòt ak Enèji

Pibliye: Pibliye: 27 mas 2024
Kòmantè yo dwe: 17 avril 2024

Avi DNREC Nimewo CCE20240092
Règleman ki pa gen Diskriminasyon

Ann amoni ak kondisyon Federal ki nan Lwa sou Jesyon Rejyon Bò Lanmè (CZMA) a nan 16 USC § 1455(e) ak 15 C.F.R. Pati 923, Pati H, Depatman ki Responsab Resous Natirèl ak Kontwòl Anviwònman an (DNREC), Biwo Klima, Bò Lanmè ak Enèji (DCCE) te voye yon chanjman nan Biwo pou Jesyon Rejyon Bò Lanmè a (OCM) yo nan Biwo Nasyonal ki Responsab Lanmè ak Atmosfè a (NOAA) pou Chanjman nan Pwogram Rejyon Bò Lanmè nan Delaware. Chanjman sa a nan pwogram nan gen ti mizajou e l respekte chak kritè nan desizyon NOAA nan 15 CFR § 923.84.

Chanjman yo pwopoze a gen ladan l avi sou entegrasyon deskripsyon anplasman yo te apwouve anvan sa, esplikasyon sou langaj ki nan seksyon entwodiksyon yo ki nan dokiman règleman DCMP, ti mizajou sou pwosedi ak aplikasyon DCMP, koreksyon erè tipografik nan òtògraf ak deklarasyon, mizajou deklarasyon nan pwosesis pou aplikasyon an pa Chanje Règleman DCMP yo ak revizyon règleman pou aplikasyon ki kreye apati pwosesis aplikasyon ki ajou.

DCMP fè efò pou l entegre mizajou nan règleman l yo mizajou nan Lwa sou Rejyon Kotye Delaware yo (7 Del. C. Ch. 70), Règleman Delaware pou Sediman ak Dlo Lapli (7 Del. Admin. C. 5101), Règleman Delaware pou pwoteksyon plak ak itilizasyon plaj yo (7 Del. Admin. C. 5102), ak Règleman Delaware pou Kontwòl Enjeksyon Anba Tè (7 Del. Admin. C. 7102).

Dokiman DCMP voye a (DE-2024-1) disponib pou analiz anliy sou sit entènèt Chanjman Pwogram NOAA OCM nan: coast.noaa.gov/czmprogramchange/#/public/home. Piblik la ka voye kòmantè anliy nan lyen OCM ki pi wo a.

OCM ap aksepte kòmantè nan kad Chanjman nan Pwogram nan pandan 21 jou apati dat piblikasyon avi sa a.

Pou plis enfòmasyon, tanpri kontakte Kimberly Cole, Responsab Pwogram Rejyon Kotye DNREC nan Delaware la nan 302-739-9283.
+