Delaware.gov logo

Aplikasyon Pèmi pou Zòn ki Imid ak Wout DloDivizyon Dlo

Pibliye: 26 avril 2024
Kòmantè yo dwe: 16 me 2024

Avi DNREC Nimewo WR20240153
Règleman ki pa gen Diskriminasyon

Biwo sa a ap konsidere aplikasyon pou:

J&Y Parker Family – Pou konstwi yon pasrèl nan yon zòn imid nan zòn imid leta kontwole yo ki konekte ak yon waf Indian River at Bankhove Dr, Millsboro, DE. (Aplikasyon)

John and April Stanch – Pou chanje yon waf ki la deja Little Assawoman Bay at 38355 Bayberry Lane, Selbyville, DE. (Aplikasyon)

DNREC, Division of Watershed Stewardship – Pou modifye yon tiyo debouche ki egziste nan Indian River Bay nan 32424 River Run Road, Millsboro, DE. (Aplikasyon)

Aplikasyon ak plan pou Avi Piblik yo poste sou: dnrec.delaware.gov/dnrec-public-notices/.

Pou kesyon konsènan aplikasyon ak plan yo, tanpri, kontakte:

Wetlands and Waterways Section
89 Kings Hwy, Dover, DE 19901
Wetlands_LegalNotice@delaware.gov
302-739-9943

Yo P AP fè yon odyans piblik pou aplikasyon ki pi wo a sof si Sekretè DNREC la deside yon odyans piblik ap nan avantaj piblik la oswa si yo resevwa yon objeksyon ki solid pou aplikasyon an nan espas 20 jou apre avi sa a. Yon odyans piblik ap solid si l montre li asosye ak aplikasyon an e li bay yon deklarasyon ki bay detay sou enpak aksyon an ka genyen.

Tanpri, voye tout kòmantè ak/oswa demann solid pou yon odyans piblik nan adrès imel la Wetlands_LegalNotice@Delaware.gov.
+