Delaware.gov logo

Avi Piblik nan Kreyòl AyisyenYon nan achiv Avi Piblik DNREC pibliye nan kreyòl ayisyen.

Tit VI ak DNREC

Eleman swivan yo se politik DNREC: Okenn moun pa dwe, sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, laj oubyen andikap soufri ekskilizyon nan patipasyon nan, oubyen refize benefis nan, oubyen sijè a diskriminasyon nan kad nenpòt pwogram oubyen aktivite k ap resevwa asistans finansye federal, jan sa eksplike nan kad Tit VI nan Lwa Dwa Sivil 1964 la, Lwa Restorasyon Dwa Sivil 1987 la, Lwa Reyabilitsyon 1973 la, ak tout lòt lwa ak ekzijans ki lye ak non-diskriminasyon.
+