Delaware.gov logo

Fòm Pwogram Revize Sediman ak Dlo Lapli: Twazyèm Pati Sètifye Aplikasyon pou Revizatè KonstriksyonDivizyon Entandans Basen Vèsan

Pibliye: 1 jiyè 2024
Kòmantè yo dwe: 16 jiyè 2024

Avi DNREC Nimewo WSS20240228
Règleman ki pa gen Diskriminasyon
Dokiman pou Revizyon
Fòm Aplikasyon Revize

Biwo Sipèvizyon Pwogram Sediman ak Dlo Lapli a nan Depatman ki Responsab Resous Natirèl ak Kontwòl Anviwònman an (DNREC) te pibliye yon fòmilè revize kòm dokiman enstriksyon règleman pou piblik la ka analize. Dokiman sa yo sipòte Règleman Nimewo 5101 nan Règleman Sediman ak Dlo Lapli (DSSR), jan sa dekri nan 7 Del.C. §4006(h) and (i).

Men sa ki nan fòmilè revize a ak yon deskripsyon chanjman an:

Pwogram DNREC pou Sediman ak Dlo Lapli a, nan dokiman sa a, bay avi pou dokiman règleman sa yo, ann amoni ak 7 Del.C. §4006(i), ki entegre dispozisyon ki nan 7 Del.C. §6004. Nou P AP fè yon odyans piblik sof si Sekretè DNREC a resevwa yon demann byen fonde pou odyans nan espas 15 jou apati dat avi sa a, pou rive 16 jiyè 2024. Yon demann odyans piblik ap fèt pa ekri epi dwe montre ou konprann dokiman enstriksyon règleman epi bay yon deklarasyon ki baze sou bon jan rezònman sou enpak posib dokiman enstriksyon an genyen.

Dokiman sa a ap disponib pou analize na Rejis Règleman an pou mwa jiyè 2024.

Ou ka voye kesyon anrapò ak dokiman enstriksyon règleman an bay Bonnie Arvay, bonnie.arvay@delaware.gov.
+