Delaware.gov logo

7 DE Admin. Kòd 1102 Aplikasyon Pou Pèmi Minè Natirèl: DSWADepatman ki Responsab Kalita Lè a

Pibliye: 10 desanm 2023
Kòmantè yo dwe: 25 desanm 2023
Dokiman pou Revizyon
Aplikasyon pou pèmi

Men sa k nan avi a:

Delaware Solid Waste Authority, Central Solid Waste Management Center, mande yon pèmi (konstriksyon) pou konstwi oswa sèvi ak yon sistèm pou ranmase ak elimine dekonpozisyon gaz pou Zòn Eliminasyon F nan lokal yo a ki nan 1107 Willow Grove Road, Felton, nan rejyon Kent. Pèmi sa a ap pèmèt yo kontinye ak operasyon ak sèvis daprè Pèmi Tit V yo a: AQM-001/00068 (Renewal 4). Pwojè ak pèmi yo pwopoze a: APC-2024/0027-CONSTRUCTION (NSPS)(MACT) respekte tout kondisyon anrapò ak fason zòn yo ranje ansanm ak lwa ak règleman federal ak eta sou kontwòl degradasyon lè a.

Yo ka mande pou yo analize aplikasyon pou pèmi sa a. Aplikasyon an disponib sou de.gov/dnrecnotices Pou w voye yon kòmantè ale, pou w jwenn plis enfòmasyon oswa pou w jwenn enfòmasyon konsènan fason w ka verifye dokiman aplikasyon an, tanpri kontakte Jennifer Childears nan (302) 739 9402 oswa jennifer.childears@delaware.gov.

Nou P AP fè yon odyans piblik pou aplikasyon ki pi mansyone wo yo sof si Sekretè DNREC a resevwa yon demann pou odyans anrapò ak aplikasyon an nan espas 15 jou apati dat avi sa a, pou rive 25 desanm 2023. Yon demann pou yon odyans dwe fèt pa ekri. Epi demann nan dwe montre w alèz ak aplikasyon an ak yon deklarasyon ki bay detay sou enpak renouvèlman pèmi an ka genyen.

Depatman ki Responsab Kalita Lè a
State Street Commons, Suite 6A
100 W. Water Street, Dover 19904
302-739-9402
+