Delaware.gov logo

Aplikasyon Pèmi pou Zòn ki Imid ak Wout DloDivizyon Dlo

Pibliye: 19 jen 2024
Kòmantè yo dwe: 9 jiyè 2024

Avi DNREC Nimewo WR20240229
Règleman ki pa gen Diskriminasyon

Manaen Robinson – pou ​chanje​ yon waf ki la deja 29178 Seagrass Ct., Dagsboro, Sussex County, Delaware. (Materyèl Aplikasyon)

Winfred Sanders and Garnetta Sanders – pou ​konstwi​ yon waf nan 23969 Sundance Lane, Lewes, Sussex County, Delaware. (Materyèl Aplikasyon)

Aplikasyon ak plan pou Avi Piblik yo poste sou: de.gov/dnrecavi

Pou kesyon konsènan aplikasyon ak plan yo, tanpri, kontakte:

Wetlands and Waterways Section
89 Kings Hwy, Dover, DE 19901
Wetlands_LegalNotice@delaware.gov
302-739-9943

Yo P AP fè yon odyans piblik pou aplikasyon ki pi wo a sof si Sekretè DNREC la deside yon odyans piblik ap nan avantaj piblik la oswa si yo resevwa yon objeksyon ki solid pou aplikasyon an nan espas 20 jou apre avi sa a. Yon odyans piblik ap solid si l montre li asosye ak aplikasyon an e li bay yon deklarasyon ki bay detay sou enpak aksyon an ka genyen.

Tanpri, voye tout kòmantè ak/oswa demann solid pou yon odyans piblik nan adrès imel la Wetlands_LegalNotice@Delaware.gov.

Related Topics:  , , , ,

+