Delaware.gov logo

7 DE Admin. Kòd 1102 Aplikasyon Pou Pèmi Minè Natirèl: Perdue AgriBusiness, LLCDepatman ki Responsab Kalita Lè a

Pibliye: 29 oktòb 2023
Kòmantè yo dwe: 13 novanm 2023
Dokiman pou Revizyon
Aplikasyon pou pèmi

Men sa k nan avi a:

Perdue AgriBusiness, LLC, mande yon pèmi pou fè chanjman nan Pèmi: APC-2023/0038-CONSTRUCTION pou konsidere yon chanjman yo pwopoze nan nimewo modèl pasaj pou vide materyèl ki asosye ak pwojè a ak yon chanjman ki asosye ak metòd pou chaje wagon nan lokal yo ak ki nan 1001 Nanticoke Avenue nan Seaford ki nan rejyon Sussex. Chanjman ki pwopoze yo p ap gen enpak sou eleman k ap degaje ki pwodui akoz aktivite ki gen rapò ak pwojè a, men limit nan kantite eleman k ap degaje pou Pèmi: APC-2023/0038-CONSTRUCTION (Amendment 1) ap chanje pou konsidere erè kalkil nan premye pèmi an. Sa gen ladan l ogmantasyon ki otorize nan limit eleman k ap degaje sou douz (12) mwa youn dèyè lòt, pou l sot nan 12.05 tòn pou l monte nan 12.723 tòn PM10 epi sot nan 2.06 tòn pou rive nan 2.173 tòn PM2.5.

Yo ka mande pou yo analize aplikasyon pou pèmi sa a. Aplikasyon an disponib sou https://de.gov/dnrecnotices Pou w voye yon kòmantè ale, pou w jwenn plis enfòmasyon oswa pou w jwenn enfòmasyon konsènan fason w ka verifye dokiman aplikasyon an, tanpri kontakte Jennifer Childears nan (302) 739 9402.

Nou P AP fè yon odyans piblik pou aplikasyon ki pi wo yo sof si Sekretè DNREC resevwa yon demann pou odyans anrapò ak aplikasyon an nan espas 15 jou apati dat avi sa a, pou rive 13 novanm 2023. Yon demann pou yon odyans dwe fèt pa ekri. Epi demann nan dwe montre w alèz ak aplikasyon an ak yon deklarasyon ki bay detay sou enpak renouvèlman pèmi an ka genyen.

Tout kòmantè ak demann pou odyans piblik dwe ale nan adrès ki annapre a:

Depatman ki Responsab Kalita Lè a
State Street Commons, Suite 6A
100 W. Water Street, Dover 19904
302-739-9402
+