Delaware.gov logo
Listen to this page using ReadSpeaker

 Pages Tagged With: "Tit VI"

Tit VI ak DNREC

Depatman Resous Natirèl ak Kontwòl Anviwònmantal nan Delaware (Department of Natural Resources and Environmental Control, DNREC) pran oserye responsablite li yo nan kad Tit V nan Lwa Dwa Sivil ane 1964 – yon lwa istorik ki entèdi diskriminasyon sou baz ras, koulè, oubyen orijin nasyonal – ak lòt lejislasyon federal ki asire egalite ak jistis

+